Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Kan ik in [land] werken?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Wat is het nationale minimumloon?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Ik ben ___________________ .
Sytuacja zawodowa
雇佣
werkende
Sytuacja zawodowa
待业
werkloos
Sytuacja zawodowa
企业家
een ondernemer
Sytuacja zawodowa
自雇者
een zelfstandige
Sytuacja zawodowa
实习生
een stagair
Sytuacja zawodowa
志愿者
een vrijwilliger
Sytuacja zawodowa
顾问
een consultant
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Rodzaje umów
全职
voltijdse
Rodzaj umowy
兼职
deeltijdse
Rodzaj umowy
定期合同
tijdelijke
Rodzaj umowy
永久合同
permanente
Rodzaj umowy
季节性合同
seizoensgebonden
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prośba o urlop
产假
moederschapsverlof
Rodzaj urlopu
陪产假
vaderschapsverlof
Rodzaj urlopu
病假
ziekteverlof
Rodzaj urlopu
请假
vrije dagen
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Wie informeert mij over ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
hoeveel mijn belastingteruggave is
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
of ik meer belastingen schuldig ben
Rodzaj rozliczenia podatku