Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
employed
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
unemployed
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
self-employed
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
an intern
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
a volunteer
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
a consultant
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
full-time
a tempo pieno
Rodzaj umowy
part-time
part-time
Rodzaj umowy
fixed-term
a tempo determinato
Rodzaj umowy
permanent
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
seasonal
stagionale
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
maternity leave
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
paternity leave
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
sick leave
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
days off
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku