Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Tôi __________.
Sytuacja zawodowa
employed
có việc làm
Sytuacja zawodowa
unemployed
Không có việc làm
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
doanh nhân
Sytuacja zawodowa
self-employed
tự làm chủ
Sytuacja zawodowa
an intern
thực tập sinh
Sytuacja zawodowa
a volunteer
tình nguyện viên
Sytuacja zawodowa
a consultant
tư vấn viên
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Tôi có hợp đồng _________.
Rodzaje umów
full-time
toàn thời gian
Rodzaj umowy
part-time
bán thời gian
Rodzaj umowy
fixed-term
hạn định
Rodzaj umowy
permanent
lâu dài
Rodzaj umowy
seasonal
thời vụ
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Prośba o urlop
maternity leave
nghỉ sinh đẻ
Rodzaj urlopu
paternity leave
nghỉ làm cha
Rodzaj urlopu
sick leave
nghỉ ốm
Rodzaj urlopu
days off
ngày nghỉ
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
tôi có nợ tiền thuế hay không
Rodzaj rozliczenia podatku