Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
employed
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
unemployed
безработный
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
предприниматель
Sytuacja zawodowa
self-employed
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
an intern
практикант
Sytuacja zawodowa
a volunteer
волонтер
Sytuacja zawodowa
a consultant
советник
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
full-time
полная занятость
Rodzaj umowy
part-time
неполная занятость
Rodzaj umowy
fixed-term
фиксированный
Rodzaj umowy
permanent
долговременный
Rodzaj umowy
seasonal
сезонный
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
maternity leave
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
sick leave
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
days off
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku