Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
employed
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
unemployed
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
an intern
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
a consultant
doradcą
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
full-time
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
seasonal
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
maternity leave
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
paternity leave
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
sick leave
chorobowe
Rodzaj urlopu
days off
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku