Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
employed
im Beruf
Sytuacja zawodowa
unemployed
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
self-employed
freischaffend
Sytuacja zawodowa
an intern
Praktikant
Sytuacja zawodowa
a volunteer
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
a consultant
Berater
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
full-time
Vollzeit-
Rodzaj umowy
part-time
Teilzeit-
Rodzaj umowy
fixed-term
befristeten
Rodzaj umowy
permanent
unbefristeten
Rodzaj umowy
seasonal
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
maternity leave
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
paternity leave
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
sick leave
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
days off
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku