Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Sytuacja zawodowa
employed
werkende
Sytuacja zawodowa
unemployed
werkloos
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
een ondernemer
Sytuacja zawodowa
self-employed
een zelfstandige
Sytuacja zawodowa
an intern
een stagair
Sytuacja zawodowa
a volunteer
een vrijwilliger
Sytuacja zawodowa
a consultant
een consultant
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Rodzaje umów
full-time
voltijdse
Rodzaj umowy
part-time
deeltijdse
Rodzaj umowy
fixed-term
tijdelijke
Rodzaj umowy
permanent
permanente
Rodzaj umowy
seasonal
seizoensgebonden
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prośba o urlop
maternity leave
moederschapsverlof
Rodzaj urlopu
paternity leave
vaderschapsverlof
Rodzaj urlopu
sick leave
ziekteverlof
Rodzaj urlopu
days off
vrije dagen
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Rodzaj rozliczenia podatku