Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
employed
asalariado
Sytuacja zawodowa
unemployed
desempleado
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
empresario
Sytuacja zawodowa
self-employed
autónomo
Sytuacja zawodowa
an intern
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
a volunteer
voluntario
Sytuacja zawodowa
a consultant
asesor
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
full-time
a tiempo completo
Rodzaj umowy
part-time
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
fixed-term
de duración determinada
Rodzaj umowy
permanent
indefinido
Rodzaj umowy
seasonal
de temporada
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
maternity leave
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
paternity leave
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
sick leave
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
days off
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku