Zwroty | duński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Sytuacja zawodowa
employed
ansat
Sytuacja zawodowa
unemployed
arbejdsløs
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
iværksætter
Sytuacja zawodowa
self-employed
selvstændig
Sytuacja zawodowa
an intern
praktikant
Sytuacja zawodowa
a volunteer
frivillig
Sytuacja zawodowa
a consultant
konsulent
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Rodzaje umów
full-time
fuldtids-
Rodzaj umowy
part-time
deltids-
Rodzaj umowy
fixed-term
tidsbegrænset
Rodzaj umowy
permanent
tidsubegrænset
Rodzaj umowy
seasonal
sæsonbegrænset
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prośba o urlop
maternity leave
barsel
Rodzaj urlopu
paternity leave
fædreorlov
Rodzaj urlopu
sick leave
sygeorlov
Rodzaj urlopu
days off
feriedage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Rodzaj rozliczenia podatku