Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
employed
雇佣
Sytuacja zawodowa
unemployed
待业
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
企业家
Sytuacja zawodowa
self-employed
自雇者
Sytuacja zawodowa
an intern
实习生
Sytuacja zawodowa
a volunteer
志愿者
Sytuacja zawodowa
a consultant
顾问
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
full-time
全职
Rodzaj umowy
part-time
兼职
Rodzaj umowy
fixed-term
定期合同
Rodzaj umowy
permanent
永久合同
Rodzaj umowy
seasonal
季节性合同
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
我想要_________。
Prośba o urlop
maternity leave
产假
Rodzaj urlopu
paternity leave
陪产假
Rodzaj urlopu
sick leave
病假
Rodzaj urlopu
days off
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku