Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
coniugato/a
házas
Stan cywilny
separato/a
külön él a házastársától
Stan cywilny
divorziato/a
elvált
Stan cywilny
convivente
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
in un'unione civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
in una coppia non sposata
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
in un'unione di fatto
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
vedovo/a
özvegy
Stan cywilny
Ha figli?
Vannak gyermekei?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
esame di guida
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
cím
Rodzaj zmiany
il nome
név
Rodzaj zmiany
la foto
fénykép
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
elveszett
Problem z prawem jazdy
rubata
ellopott
Problem z prawem jazdy
deteriorata
sérült
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka