Zwroty | turecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] nerede verildi?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[belge] belgem çalındı.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Bu bilgi özeldir.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Adınız nedir?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Nerede yaşıyorsunuz?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
İkamet adresiniz nedir?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Medeni halim ___________.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
bekar
Stan cywilny
coniugato/a
evli
Stan cywilny
separato/a
ayrılmış
Stan cywilny
divorziato/a
boşanmış
Stan cywilny
convivente
birlikte yaşıyor
Stan cywilny
in un'unione civile
medeni birliktelik
Stan cywilny
in una coppia non sposata
evlenmemiş çift
Stan cywilny
in un'unione di fatto
medeni ortaklık içinde
Stan cywilny
vedovo/a
dul
Stan cywilny
Ha figli?
Çocuğunuz var mı?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Hastane masrafları
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Uzman doktor ücretleri
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Tanı koyma testleri
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Cerrahi operasyonlar
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Psikiyatri tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Diş tedavisi
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Göz tedavisi
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vize başvurum neden reddedildi?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
teorik sınav
Rodzaj egzaminu
esame di guida
direksiyon sınavı
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
adres
Rodzaj zmiany
il nome
ad
Rodzaj zmiany
la foto
fotoğraf
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
kayıp
Problem z prawem jazdy
rubata
çalınmış
Problem z prawem jazdy
deteriorata
hasarlı
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Sabıka kaydım yoktur.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Obywatelstwo współmałżonka