Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
โสด
Stan cywilny
coniugato/a
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
separato/a
แยกกันอยู่
Stan cywilny
divorziato/a
หย่าร้าง
Stan cywilny
convivente
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
in un'unione civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
in una coppia non sposata
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
in un'unione di fatto
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
vedovo/a
เป็นม่าย
Stan cywilny
Ha figli?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
Ha familiari a carico?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
Quali documenti devo portare?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
esame di guida
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
il nome
ชื่อ
Rodzaj zmiany
la foto
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
smarrita
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
rubata
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
deteriorata
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka