Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Stan cywilny
coniugato/a
żonaty/zamężna
Stan cywilny
separato/a
w separacji
Stan cywilny
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
convivente
w konkubinacie
Stan cywilny
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Stan cywilny
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
esame di guida
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
adres
Rodzaj zmiany
il nome
nazwisko
Rodzaj zmiany
la foto
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka