Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Wie heißen Sie?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Wo wohnen Sie?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Wie ist Ihre Adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Mein Familienstand ist_____.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
ledig
Stan cywilny
coniugato/a
verheiratet
Stan cywilny
separato/a
getrennt
Stan cywilny
divorziato/a
geschieden
Stan cywilny
convivente
zusammenlebend
Stan cywilny
in un'unione civile
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stan cywilny
in una coppia non sposata
unverheiratetes Paar
Stan cywilny
in un'unione di fatto
in einer Partnerschaft
Stan cywilny
vedovo/a
verwitwet
Stan cywilny
Ha figli?
Haben Sie Kinder?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Gibt es Anmeldegebühren?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Krankenhausgebühren
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Facharztkosten
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Chirurgische Eingriffe
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische Behandlung
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Zahnbehandlungen
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Augenbehandlungen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
den Theorieteil
Rodzaj egzaminu
esame di guida
den praktischen Teil
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
die Adresse
Rodzaj zmiany
il nome
den Namen
Rodzaj zmiany
la foto
das Foto
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
verlorenen
Problem z prawem jazdy
rubata
gestohlenen
Problem z prawem jazdy
deteriorata
beschädigten
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Obywatelstwo współmałżonka