Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mijn [document] werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Wat is uw naam?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Waar woont u?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Wat is uw adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Wat is uw nationaliteit?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
alleenstaand
Stan cywilny
coniugato/a
gehuwd
Stan cywilny
separato/a
uit elkaar
Stan cywilny
divorziato/a
gescheiden
Stan cywilny
convivente
samenwonend
Stan cywilny
in un'unione civile
geregistreerd partnerschap
Stan cywilny
in una coppia non sposata
ongetrouwde partners
Stan cywilny
in un'unione di fatto
in een relatie
Stan cywilny
vedovo/a
verweduwd
Stan cywilny
Ha figli?
Heeft u kinderen?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Welke documenten moet ik meenemen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Zijn er registratiekosten?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Ziekenhuiskosten
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Diagnostische toets
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Chirurgische ingrepen
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische behandeling
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Tandheelkundige behandelingen
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Oogzorg behandelingen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Waarom vraagt u een visum aan?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
theoretische test
Rodzaj egzaminu
esame di guida
rijexamen
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
mijn adres
Rodzaj zmiany
il nome
mijn naam
Rodzaj zmiany
la foto
mijn foto
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
verloren
Problem z prawem jazdy
rubata
gestolen
Problem z prawem jazdy
deteriorata
beschadigd
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Ik heb een blanco strafblad.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Obywatelstwo współmałżonka