Zwroty | hindi - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
coniugato/a
Stan cywilny
separato/a
Stan cywilny
divorziato/a
Stan cywilny
convivente
Stan cywilny
in un'unione civile
Stan cywilny
in una coppia non sposata
Stan cywilny
in un'unione di fatto
Stan cywilny
vedovo/a
Stan cywilny
Ha figli?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
il nome
Rodzaj zmiany
la foto
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
Problem z prawem jazdy
rubata
Problem z prawem jazdy
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka