Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
ελεύθερος/η
Stan cywilny
coniugato/a
παντρεμένος/η
Stan cywilny
separato/a
σε διάσταση
Stan cywilny
divorziato/a
χωρισμένος/η
Stan cywilny
convivente
συμβίωση
Stan cywilny
in un'unione civile
σε αστική ένωση
Stan cywilny
in una coppia non sposata
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
in un'unione di fatto
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
vedovo/a
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Ha figli?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Ha familiari a carico?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
esame di guida
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
il nome
όνομα
Rodzaj zmiany
la foto
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
χαμένη
Problem z prawem jazdy
rubata
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
deteriorata
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka