Zwroty | fiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Mikä sinun nimesi on?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Missä sinä asut?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Mikä sinun osoitteesi on?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Minä olen _________.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
naimaton
Stan cywilny
coniugato/a
naimisissa
Stan cywilny
separato/a
asumuserossa
Stan cywilny
divorziato/a
eronnut
Stan cywilny
convivente
avoliitossa
Stan cywilny
in un'unione civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stan cywilny
in una coppia non sposata
parisuhteessa
Stan cywilny
in un'unione di fatto
avoliitossa
Stan cywilny
vedovo/a
leski
Stan cywilny
Ha figli?
Onko sinulla lapsia?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mitä vakuutus kattaa?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Sairaalakulut
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Erikoislääkärikustannukset
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Diagnostinen tutkimus
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Kirurgiset toimenpiteet
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Psykiatrinen hoito
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Hammashoito
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Silmähoito
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
teoriakokeen
Rodzaj egzaminu
esame di guida
inssiajon
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
osoitetta
Rodzaj zmiany
il nome
nimeä
Rodzaj zmiany
la foto
kuvaa
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
kadonneen
Problem z prawem jazdy
rubata
varastetun
Problem z prawem jazdy
deteriorata
vaurioituneen
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Obywatelstwo współmałżonka