Zwroty | duński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Hvornår udløber dit ID?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
Informationerne er fortrolige.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
Hvad hedder du?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Hvor og hvornår er du født?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
Hvor bor du?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
Hvad er din adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
Hvad er dit statsborgerskab?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
Hvornår ankom du til [land]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Må jeg se dit ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
Jeg er ___________.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
single
Stan cywilny
coniugato/a
gift
Stan cywilny
separato/a
separeret
Stan cywilny
divorziato/a
fraskilt
Stan cywilny
convivente
samlevende
Stan cywilny
in un'unione civile
i et indregistreret parforhold
Stan cywilny
in una coppia non sposata
ugifte partnere
Stan cywilny
in un'unione di fatto
i et indenlandsk parforhold
Stan cywilny
vedovo/a
enke
Stan cywilny
Ha figli?
Har du børn?
Dzieci
Ha familiari a carico?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Jeg vil gerne registreres i byen
Meldunek
Quali documenti devo portare?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
Hospitalsgebyrer
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
Speciallægegebyrer
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
Kirurgiske indgreb
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
Psykiatrisk behandling
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
Tandbehandlinger
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
Øjenbehandlinger
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
Er mit kørekort gyldigt her?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
teoritest
Rodzaj egzaminu
esame di guida
køreprøve
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
adressen
Rodzaj zmiany
il nome
navnet
Rodzaj zmiany
la foto
billedet
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
mistet
Problem z prawem jazdy
rubata
stjålet
Problem z prawem jazdy
deteriorata
beskadiget
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
Jeg har en ren straffeattest
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Obywatelstwo współmałżonka