Zwroty | chiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
请问您的身份证件何时过期?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
您能帮我填一下这个表格吗?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
我的【材料】被偷了。
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
这是机密信息。
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
你叫什么名字?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
请问您住在哪里?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
请问您的地址是什么?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
请问您的国籍是什么?
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
请问您是何时到达【该国】的?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
您能出示一下您的身份证件么?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
我的婚姻状况是____ 。
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
单身
Stan cywilny
coniugato/a
已婚
Stan cywilny
separato/a
分居
Stan cywilny
divorziato/a
离异
Stan cywilny
convivente
同居
Stan cywilny
in un'unione civile
民事结婚
Stan cywilny
in una coppia non sposata
未婚伴侣
Stan cywilny
in un'unione di fatto
同居伴侣关系
Stan cywilny
vedovo/a
鳏居
Stan cywilny
Ha figli?
请问您有孩子吗?
Dzieci
Ha familiari a carico?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
我想要和家人团聚。
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
我想要在这个城市登记入户。
Meldunek
Quali documenti devo portare?
请问我应该带什么材料?
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
请问有注册费吗?
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
我是来进行住址登记。
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
我想要申请居住证。
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
我想要问一下关于保险的问题。
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
我需要私人的健康保险吗?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
请问该保险涵盖哪些方面?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
住院费
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
专家费
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
诊疗费
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
外科手术
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
精神治疗
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
牙齿治疗
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
眼科治疗
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
请问您为什么需要入境签证?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
我该如何续签我的签证?
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
我想要登记我的车辆。
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要申请临时驾照。
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
我想要预约__________。
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
理论考试
Rodzaj egzaminu
esame di guida
路考
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
我想要改动驾照上的__________。
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
地址
Rodzaj zmiany
il nome
名字
Rodzaj zmiany
la foto
照片
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
我想要给驾照添加更高的级别。
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
我想要延长我的驾照。
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Wymiana prawa jazdy
smarrita
丢失
Problem z prawem jazdy
rubata
被偷了
Problem z prawem jazdy
deteriorata
受损
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
我想要申诉我的驾照吊销。
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
我想要申请【国家】国籍。
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
我没有犯罪记录。
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
我的【语言】达到了等级要求。
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
公民身份申请的费用是哪些?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
我的配偶是【国家】公民。
Obywatelstwo współmałżonka