Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Tôi đăng kí hộ ________
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Thông tin này là bí mật
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Bạn tên gì?
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Bạn sống ở đâu?
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Địa chỉ của bạn là gì?
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
Quốc tịch của bạn là gì?
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
Khi nào bạn đến [tên nước]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
độc thân
soltero/a
Stan cywilny
đã thành hôn
casado/a
Stan cywilny
ly thân
separado/a
Stan cywilny
ly dị
divorciado/a
Stan cywilny
sống thử
cohabitante
Stan cywilny
kết hợp dân sự
en unión civil
Stan cywilny
đối tác chưa kết hôn
pareja de hecho
Stan cywilny
hợp doanh gia thuộc
pareja de hecho
Stan cywilny
góa phụ
viudo/a
Stan cywilny
Bạn có con chưa?
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
Tôi cần mang những tài liệu gì?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
Bạn có thu phí đăng kí không?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Phí bệnh viện
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Phí chuyên gia
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Xét nghiệm chẩn đoán
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Thủ tục phẫu thuật
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Điều trị tâm thần
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Điều trị nha khoa
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Điều trị nhãn khoa
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Tôi muốn đăng kí xe
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Tôi muốn đăng kí _________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Kì thi lý thuyết
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
Kì thi lái xe
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
địa chỉ
la dirección
Rodzaj zmiany
tên
el nombre
Rodzaj zmiany
ảnh
la fotografía
Rodzaj zmiany
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
mất
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
bị đánh cắp
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
bi hư hỏng
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
Tôi không có tiền án tiền sự
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka