Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hol találom a ____űrlapot?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hol állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Mikor jár le a személyi igazolványa?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
Az információ bizalmas.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hogy hívják?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Mikor és hol született?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hol lakik?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
Mi a címe?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
Mi az állampolgársága?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
Mikor érkezett [országba]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

A családi állapotom ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
egyedülálló/hajadon/nőtlen
โสด
Stan cywilny
házas
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
külön él a házastársától
แยกกันอยู่
Stan cywilny
elvált
หย่าร้าง
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
regisztrált élettársi kapcsolatban van
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
özvegy
เป็นม่าย
Stan cywilny
Vannak gyermekei?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
Élnek önnel eltartottak?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
Szeretném egyesíteni a családomat.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Szeretnék regisztrálni.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
Van regisztrációs díj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Mit fedez a biztosítás?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Kórházi költségek
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
Szakorvos
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
Diagnosztikai vizsgálatok
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
Műtéti beavatkozás
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
Pszichiátriai kezelés
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
Fogorvosi kezelés
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
Szemészeti kezelés
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Miért igényli a beutazási vízumot?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Szeretném regisztrálni a járművemet.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
Érvényes itt a jogosítványom?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Szeretném lefoglalni a __________.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
elméleti vizsga
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
gyakorlati vizsga
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
cím
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
név
ชื่อ
Rodzaj zmiany
fénykép
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Szeretném megújítani a jogosítványom
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
elveszett
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
ellopott
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
sérült
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
Büntetlen előéletű vagyok.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka