Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hol találom a ____űrlapot?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ellopták a [dokumentumomat].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
Hogy hívják?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Mikor és hol született?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hol lakik?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mi a címe?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
Mi az állampolgársága?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Mikor érkezett [országba]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
A családi állapotom ___________.
Stan cywilny
โสด
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
házas
Stan cywilny
แยกกันอยู่
külön él a házastársától
Stan cywilny
หย่าร้าง
elvált
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Stan cywilny
เป็นม่าย
özvegy
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
Vannak gyermekei?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Élnek önnel eltartottak?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Szeretném egyesíteni a családomat.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Szeretnék regisztrálni.
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Van regisztrációs díj?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mit fedez a biztosítás?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Kórházi költségek
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Szakorvos
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosztikai vizsgálatok
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Műtéti beavatkozás
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Pszichiátriai kezelés
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Fogorvosi kezelés
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Szemészeti kezelés
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miért igényli a beutazási vízumot?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Érvényes itt a jogosítványom?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
Szeretném lefoglalni a __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
elméleti vizsga
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
gyakorlati vizsga
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
cím
Rodzaj zmiany
ชื่อ
név
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
fénykép
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Szeretném megújítani a jogosítványom
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
elveszett
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
ellopott
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
sérült
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Büntetlen előéletű vagyok.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Obywatelstwo współmałżonka