Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Când a fost emis [documentul]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Unde a fost emis [documentul]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Când îți expiră ID-ul?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mi s-a furat [documentul].
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Informația este confidențială.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
Cum vă cheamă?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Unde locuiți?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Care este adresa dumneavoastră?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
Ce cetățenie aveți?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Când ați ajuns în [țara]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Starea mea civilă este ___________.
Stan cywilny
โสด
Singur
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
Căsătorit/ă
Stan cywilny
แยกกันอยู่
separat/ă
Stan cywilny
หย่าร้าง
divorțat/ă
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
concobinaj
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
într-o uniune civilă
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
necăsătorit/ă
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
partener/ă de viață
Stan cywilny
เป็นม่าย
văduv/ă
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
Aveți copii?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Ce documente trebuie să aduc?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Există vreo taxă de înregistrare?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxe pentru spitalizare
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Onorarii ale medicilor specialiști
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Test de diagnosticare
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Intervenții chirurgicale
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratament psihiatric
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Tratamente dentare
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Tratamente oftalmologice
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
De ce solicitați o viză de intrare?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Cum îmi pot extinde viza?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Este permisul meu de conducere valid aici?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
testul teoretic
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
examenul practic
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
Adresa
Rodzaj zmiany
ชื่อ
nume
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
fotografia
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
pierdut
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
furat
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
distrus
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nu am antecedente penale.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Am nivelul necesar de [limbă].
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Partenerul meu este __________.
Obywatelstwo współmałżonka