Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
Stan cywilny
โสด
solteiro(a)
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
casado(a)
Stan cywilny
แยกกันอยู่
separado(a)
Stan cywilny
หย่าร้าง
divorciado(a)
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
Stan cywilny
เป็นม่าย
viúvo(a)
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
endereço
Rodzaj zmiany
ชื่อ
nome
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
foto
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
perdida
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
roubada
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
danificada
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Obywatelstwo współmałżonka