Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
โสด
kawaler/panna
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
żonaty/zamężna
Stan cywilny
แยกกันอยู่
w separacji
Stan cywilny
หย่าร้าง
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
w konkubinacie
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
เป็นม่าย
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
adres
Rodzaj zmiany
ชื่อ
nazwisko
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
zdjęcie
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka