Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
Wie heißen Sie?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Wo wohnen Sie?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wie ist Ihre Adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mein Familienstand ist_____.
Stan cywilny
โสด
ledig
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Stan cywilny
แยกกันอยู่
getrennt
Stan cywilny
หย่าร้าง
geschieden
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
zusammenlebend
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unverheiratetes Paar
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in einer Partnerschaft
Stan cywilny
เป็นม่าย
verwitwet
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
Haben Sie Kinder?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Gibt es Anmeldegebühren?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Krankenhausgebühren
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Facharztkosten
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Chirurgische Eingriffe
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische Behandlung
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Zahnbehandlungen
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Augenbehandlungen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ist mein Führerschein hier gültig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
den Theorieteil
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
den praktischen Teil
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
die Adresse
Rodzaj zmiany
ชื่อ
den Namen
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
das Foto
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
verlorenen
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
gestohlenen
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
beschädigten
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Obywatelstwo współmałżonka