Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
โสด
soltero/a
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
casado/a
Stan cywilny
แยกกันอยู่
separado/a
Stan cywilny
หย่าร้าง
divorciado/a
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabitante
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en unión civil
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Stan cywilny
เป็นม่าย
viudo/a
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
la dirección
Rodzaj zmiany
ชื่อ
el nombre
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
la fotografía
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka