Zwroty | fiński - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
Mikä sinun nimesi on?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Missä sinä asut?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mikä sinun osoitteesi on?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Koska sinä saavuit [maahan]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Minä olen _________.
Stan cywilny
โสด
naimaton
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
naimisissa
Stan cywilny
แยกกันอยู่
asumuserossa
Stan cywilny
หย่าร้าง
eronnut
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
avoliitossa
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
parisuhteessa
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
avoliitossa
Stan cywilny
เป็นม่าย
leski
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
Onko sinulla lapsia?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mitä vakuutus kattaa?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Sairaalakulut
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Erikoislääkärikustannukset
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostinen tutkimus
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Kirurgiset toimenpiteet
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrinen hoito
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Hammashoito
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Silmähoito
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kelpaako ajokorttini täällä?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
Haluaisin suorittaa ________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriakokeen
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
inssiajon
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
osoitetta
Rodzaj zmiany
ชื่อ
nimeä
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
kuvaa
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Haluaisin uusia ajokorttini.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
kadonneen
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
varastetun
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
vaurioituneen
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Obywatelstwo współmałżonka