Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
ข้อมูลเป็นความลับ
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

คุณชื่ออะไร
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
สัญชาติของคุณคืออะไร
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
My marital status is ___________.
Stan cywilny
โสด
single
Stan cywilny
แต่งงานแล้ว
married
Stan cywilny
แยกกันอยู่
separated
Stan cywilny
หย่าร้าง
divorced
Stan cywilny
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabiting
Stan cywilny
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in a civil union
Stan cywilny
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unmarried partners
Stan cywilny
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in a domestic partnership
Stan cywilny
เป็นม่าย
widowed
Stan cywilny
คุณมีบุตรไหม
Do you have children?
Dzieci
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
I would like to register in the city.
Meldunek
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
การผ่าตัด
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
การรักษาฟัน
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
การรักษาตา
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
ฉันต้องการจอง __________
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
การทดสอบภาคทฤษฎี
theory test
Rodzaj egzaminu
การทดสอบภาคปฏิบัติ
driving test
Rodzaj egzaminu
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
ที่อยู่
address
Rodzaj zmiany
ชื่อ
name
Rodzaj zmiany
ภาพถ่าย
photo
Rodzaj zmiany
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
สูญหาย
lost
Problem z prawem jazdy
ถูกขโมย
stolen
Problem z prawem jazdy
ได้รับความเสียหาย
damaged
Problem z prawem jazdy
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka