Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
När var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
När går din legitimation ut?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
Denna information är konfidentiell.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Vad heter du?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan du berätta för mig var och när du är född?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Var bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
Vad är din adress?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
Vilken nationalitet tillhör du?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
När anlände du till [landet]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan du visa mig din legitimation?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Min civilstatus är __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
singel
โสด
Stan cywilny
gift
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
separerad
แยกกันอยู่
Stan cywilny
skild
หย่าร้าง
Stan cywilny
sambo
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
i ett partnerskap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
ogift par
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
i ett partnerskap
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
änka
เป็นม่าย
Stan cywilny
Har du barn?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
Vilka dokument ska jag ta med?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
Kostar det något att registrera sig?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
Jag vill registrera min bostad.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Vad täcker sjukförsäkringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Patientavgifter
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
Specialistkostnader
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
Diagnostiska prov
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
Kirurgiska ingrepp
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
Tandbehandlingar
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
Ögonbehandling
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Varför begär du ett inresevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
Hur kan jag förlänga mitt visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
Är mitt körkort giltigt här?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Jag skulle vilja boka tid för _______.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
teoriprov
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
uppkörning
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
adressen
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
namnet
ชื่อ
Rodzaj zmiany
bilden
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
borttappat
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
stulet
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
förstört
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
Jag har ett fläckfritt straffregister.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka