Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
холост
svobodný/á
Stan cywilny
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Stan cywilny
Разведен/а
odděleni
Stan cywilny
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Stan cywilny
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Stan cywilny
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Stan cywilny
У вас есть дети?
Máte děti?
Dzieci
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Лечение зубов
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Теоретический тест
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
Тест на вождение
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
адрес
adresu
Rodzaj zmiany
имя
jméno
Rodzaj zmiany
фотография
fotografii
Rodzaj zmiany
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
потеряно
ztracený
Problem z prawem jazdy
украдено
ukradený
Problem z prawem jazdy
повреждено
zničený
Problem z prawem jazdy
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka