Zwroty | tajski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pytanie o formularze
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Pytanie o datę wydania dokumentu
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Potrzebne dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składanie podania w imieniu innej osoby
A informação é confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Qual é o seu nome?
คุณชื่ออะไร
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Onde você mora?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual é o seu endereço?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pytanie o adres zamieszkania
Qual é a sua cidadania?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Pytanie o obywatelstwo
Quando você chegou em [país]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Meu estado civil é ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stan cywilny
solteiro(a)
โสด
Stan cywilny
casado(a)
แต่งงานแล้ว
Stan cywilny
separado(a)
แยกกันอยู่
Stan cywilny
divorciado(a)
หย่าร้าง
Stan cywilny
coabitação
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stan cywilny
em uma união civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stan cywilny
companheiros/união estável
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
parceria doméstica
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stan cywilny
viúvo(a)
เป็นม่าย
Stan cywilny
Você tem filhos?
คุณมีบุตรไหม
Dzieci
Você tem dependentes morando com você?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Osoby na utrzymaniu
Gostaria de reencontrar minha família.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Meldunek
Que documentos devo trazer?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Pytanie o wymagane dokumenty
Existem taxas de registro?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Koszt meldunku
Estou aqui para o registro de domicílio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Zameldowanie na pobyt stały
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Zaświadczenie o niekaralności
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Preciso de seguro de saúde privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
O que é coberto pelo seguro de saúde?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxas hospitalares
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Zakres ubezpieczenia
Taxas de especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Zakres ubezpieczenia
Testes de diagnóstico
การทดสอบวินิจฉัย
Zakres ubezpieczenia
Procedimentos cirúrgicos
การผ่าตัด
Zakres ubezpieczenia
Tratamento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Zakres ubezpieczenia
Tratamentos dentários
การรักษาฟัน
Zakres ubezpieczenia
Tratamento oftalmológico
การรักษาตา
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Por que você está requisitando um visto?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Pytanie o obowiązek wizowy
Como posso extender meu visto?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Pytanie o przedłużenie wizy
Por que minha requisição de visto foi negada?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tenho que mudar a placa do meu carro?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Gostaria de registrar meu veículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Rejestracja pojazdu
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Gostaria de marcar minha __________.
ฉันต้องการจอง __________
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
prova teórica
การทดสอบภาคทฤษฎี
Rodzaj egzaminu
prova prática de direção
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Rodzaj egzaminu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Zmiana danych na prawie jazdy
endereço
ที่อยู่
Rodzaj zmiany
nome
ชื่อ
Rodzaj zmiany
foto
ภาพถ่าย
Rodzaj zmiany
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Wymiana prawa jazdy
perdida
สูญหาย
Problem z prawem jazdy
roubada
ถูกขโมย
Problem z prawem jazdy
danificada
ได้รับความเสียหาย
Problem z prawem jazdy
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ubieganie się o obywatelstwo
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Zapisy na test językowy
Eu não tenho antecedentes criminais.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Zaświadczenie o niekaralności
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Poziom znajomości języka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Obywatelstwo współmałżonka