Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
A informação é confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Qual é o seu nome?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Onde você mora?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual é o seu endereço?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Qual é a sua cidadania?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Quando você chegou em [país]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Meu estado civil é ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
solteiro(a)
svobodný/á
Stan cywilny
casado(a)
ženatý/vdaná
Stan cywilny
separado(a)
odděleni
Stan cywilny
divorciado(a)
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
coabitação
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
em uma união civil
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
companheiros/união estável
nesezdaní partneři
Stan cywilny
parceria doméstica
v domácím partnerství
Stan cywilny
viúvo(a)
vdovec/vdova
Stan cywilny
Você tem filhos?
Máte děti?
Dzieci
Você tem dependentes morando com você?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Gostaria de reencontrar minha família.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Que documentos devo trazer?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Existem taxas de registro?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Estou aqui para o registro de domicílio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Preciso de seguro de saúde privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Taxas hospitalares
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Taxas de especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Testes de diagnóstico
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Tratamentos dentários
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Tratamento oftalmológico
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Por que você está requisitando um visto?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Como posso extender meu visto?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Por que minha requisição de visto foi negada?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Gostaria de registrar meu veículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Gostaria de marcar minha __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
prova teórica
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
prova prática de direção
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
endereço
adresu
Rodzaj zmiany
nome
jméno
Rodzaj zmiany
foto
fotografii
Rodzaj zmiany
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
perdida
ztracený
Problem z prawem jazdy
roubada
ukradený
Problem z prawem jazdy
danificada
zničený
Problem z prawem jazdy
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Eu não tenho antecedentes criminais.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka