Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
żonaty/zamężna
coniugato/a
Stan cywilny
w separacji
separato/a
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Stan cywilny
w konkubinacie
convivente
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Stan cywilny
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
nazwisko
il nome
Rodzaj zmiany
zdjęcie
la foto
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka