Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
A informação é confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Qual é o seu nome?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Onde você mora?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual é o seu endereço?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual é a sua cidadania?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando você chegou em [país]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Meu estado civil é ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
solteiro(a)
Stan cywilny
żonaty/zamężna
casado(a)
Stan cywilny
w separacji
separado(a)
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
divorciado(a)
Stan cywilny
w konkubinacie
coabitação
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
em uma união civil
Stan cywilny
w związku partnerskim
companheiros/união estável
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
parceria doméstica
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
viúvo(a)
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Você tem filhos?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Você tem dependentes morando com você?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Gostaria de reencontrar minha família.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Que documentos devo trazer?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Existem taxas de registro?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preciso de seguro de saúde privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxas hospitalares
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Taxas de especialistas
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Testes de diagnóstico
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Procedimentos cirúrgicos
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Tratamento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Tratamentos dentários
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Tratamento oftalmológico
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Por que você está requisitando um visto?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Como posso extender meu visto?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Gostaria de registrar meu veículo.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
prova teórica
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
prova prática de direção
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
endereço
Rodzaj zmiany
nazwisko
nome
Rodzaj zmiany
zdjęcie
foto
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
perdida
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
roubada
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
danificada
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Obywatelstwo współmałżonka