Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißen Sie?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnen Sie?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Mein Familienstand ist_____.
Stan cywilny
kawaler/panna
ledig
Stan cywilny
żonaty/zamężna
verheiratet
Stan cywilny
w separacji
getrennt
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
geschieden
Stan cywilny
w konkubinacie
zusammenlebend
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stan cywilny
w związku partnerskim
unverheiratetes Paar
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in einer Partnerschaft
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
verwitwet
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Haben Sie Kinder?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Gibt es Anmeldegebühren?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Krankenhausgebühren
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Facharztkosten
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische Eingriffe
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische Behandlung
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Zahnbehandlungen
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Augenbehandlungen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
den Theorieteil
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
den praktischen Teil
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
die Adresse
Rodzaj zmiany
nazwisko
den Namen
Rodzaj zmiany
zdjęcie
das Foto
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
verlorenen
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
gestohlenen
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
beschädigten
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Obywatelstwo współmałżonka