Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mijn [document] werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wat is uw naam?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Waar woont u?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wat is uw adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Wat is uw nationaliteit?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
alleenstaand
Stan cywilny
żonaty/zamężna
gehuwd
Stan cywilny
w separacji
uit elkaar
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
gescheiden
Stan cywilny
w konkubinacie
samenwonend
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
geregistreerd partnerschap
Stan cywilny
w związku partnerskim
ongetrouwde partners
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in een relatie
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
verweduwd
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Heeft u kinderen?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welke documenten moet ik meenemen?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Zijn er registratiekosten?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ziekenhuiskosten
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnostische toets
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische ingrepen
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische behandeling
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Tandheelkundige behandelingen
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Oogzorg behandelingen
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Waarom vraagt u een visum aan?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
theoretische test
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
rijexamen
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
mijn adres
Rodzaj zmiany
nazwisko
mijn naam
Rodzaj zmiany
zdjęcie
mijn foto
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
verloren
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
gestolen
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
beschadigd
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ik heb een blanco strafblad.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Obywatelstwo współmałżonka