Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Me han robado el/la (documento).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
La información es confidencial.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
¿Cómo se llama usted?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
¿Dónde vive usted?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
¿Cuál es su dirección?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
¿Cuál es su nacionalidad?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
¿Me deja su DNI, por favor?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Mi estado civil es ______________.
Stan cywilny
kawaler/panna
soltero/a
Stan cywilny
żonaty/zamężna
casado/a
Stan cywilny
w separacji
separado/a
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
divorciado/a
Stan cywilny
w konkubinacie
cohabitante
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
en unión civil
Stan cywilny
w związku partnerskim
pareja de hecho
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
pareja de hecho
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
viudo/a
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
¿Tiene usted hijos?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Me gustaría empadronarme.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Vengo a registrar mi domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Tasas hospitalarias
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Honorarios de médicos especialistas
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Pruebas diagnósticas
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Intervenciones quirúrjicas
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Tratamiento psiquiátrico
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Tratamientos dentales
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Tratamientos oftalmológicos
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
el examen teórico
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
el examen práctico
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
la dirección
Rodzaj zmiany
nazwisko
el nombre
Rodzaj zmiany
zdjęcie
la fotografía
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
lo he perdido
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
me lo han robado
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
se ha dañado
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
No tengo antecedentes penales.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Obywatelstwo współmałżonka