Zwroty | francuski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Où votre [document] a été délivré ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Ces informations sont confidentielles.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Comment vous appelez-vous ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Où résidez-vous ?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Où habitez-vous ?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Quelle est votre nationalité ?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Ma situation matrimoniale est _____.
Stan cywilny
kawaler/panna
célibataire
Stan cywilny
żonaty/zamężna
Marié(e)
Stan cywilny
w separacji
Séparé(e)
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
Divorcé(e)
Stan cywilny
w konkubinacie
en concubinage
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
dans une union civile
Stan cywilny
w związku partnerskim
en concubinage
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en partenariat domestique
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
veuf/veuve
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vous avez des enfants ?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vous avez des personnes à charge ?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Je voudrais réunir ma famille.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quels documents dois-je apporter ?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Frais hospitaliers
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Frais de consultation d'un spécialiste
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Tests diagnostiques
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Opérations chirurgicales
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Traitement psychiatrique
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Soins dentaires
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Soins oculaires
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
le code
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
la conduite
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
mon adresse
Rodzaj zmiany
nazwisko
mon nom
Rodzaj zmiany
zdjęcie
ma photo
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
perdu
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
volé
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
abîmé
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mon conjoint est [nationalité].
Obywatelstwo współmałżonka