Zwroty | czeski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
svobodný/á
Stan cywilny
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Stan cywilny
w separacji
odděleni
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Stan cywilny
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Stan cywilny
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
Praktický test
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
adresu
Rodzaj zmiany
nazwisko
jméno
Rodzaj zmiany
zdjęcie
fotografii
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Obywatelstwo współmałżonka