Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
kawaler/panna
single
Stan cywilny
żonaty/zamężna
married
Stan cywilny
w separacji
separated
Stan cywilny
rozwodnik/rozwódka
divorced
Stan cywilny
w konkubinacie
cohabiting
Stan cywilny
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Stan cywilny
w związku partnerskim
unmarried partners
Stan cywilny
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Stan cywilny
wdowiec/wdowa
widowed
Stan cywilny
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Dzieci
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Meldunek
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
egzamin teoretyczny
theory test
Rodzaj egzaminu
egzamin praktyczny
driving test
Rodzaj egzaminu
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
adres
address
Rodzaj zmiany
nazwisko
name
Rodzaj zmiany
zdjęcie
photo
Rodzaj zmiany
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Problem z prawem jazdy
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Problem z prawem jazdy
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Problem z prawem jazdy
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka