Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Wo kann ich das Formular für____finden?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pytanie o formularze
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Potrzebne dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Składanie podania w imieniu innej osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Thông tin này là bí mật
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wie heißen Sie?
Bạn tên gì?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Wo wohnen Sie?
Bạn sống ở đâu?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wie ist Ihre Adresse?
Địa chỉ của bạn là gì?
Pytanie o adres zamieszkania
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Quốc tịch của bạn là gì?
Pytanie o obywatelstwo
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mein Familienstand ist_____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Stan cywilny
ledig
độc thân
Stan cywilny
verheiratet
đã thành hôn
Stan cywilny
getrennt
ly thân
Stan cywilny
geschieden
ly dị
Stan cywilny
zusammenlebend
sống thử
Stan cywilny
in einer eingetragenen Partnerschaft
kết hợp dân sự
Stan cywilny
unverheiratetes Paar
đối tác chưa kết hôn
Stan cywilny
in einer Partnerschaft
hợp doanh gia thuộc
Stan cywilny
verwitwet
góa phụ
Stan cywilny
Haben Sie Kinder?
Bạn có con chưa?
Dzieci
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Osoby na utrzymaniu
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Meldunek
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Pytanie o wymagane dokumenty
Gibt es Anmeldegebühren?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Koszt meldunku
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Zameldowanie na pobyt stały
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Zaświadczenie o niekaralności
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Krankenhausgebühren
Phí bệnh viện
Zakres ubezpieczenia
Facharztkosten
Phí chuyên gia
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Xét nghiệm chẩn đoán
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische Eingriffe
Thủ tục phẫu thuật
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische Behandlung
Điều trị tâm thần
Zakres ubezpieczenia
Zahnbehandlungen
Điều trị nha khoa
Zakres ubezpieczenia
Augenbehandlungen
Điều trị nhãn khoa
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Pytanie o obowiązek wizowy
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Pytanie o przedłużenie wizy
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Tôi muốn đăng kí xe
Rejestracja pojazdu
Ist mein Führerschein hier gültig?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Tôi muốn đăng kí _________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
den Theorieteil
Kì thi lý thuyết
Rodzaj egzaminu
den praktischen Teil
Kì thi lái xe
Rodzaj egzaminu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Zmiana danych na prawie jazdy
die Adresse
địa chỉ
Rodzaj zmiany
den Namen
tên
Rodzaj zmiany
das Foto
ảnh
Rodzaj zmiany
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Wymiana prawa jazdy
verlorenen
mất
Problem z prawem jazdy
gestohlenen
bị đánh cắp
Problem z prawem jazdy
beschädigten
bi hư hỏng
Problem z prawem jazdy
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ubieganie się o obywatelstwo
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Zapisy na test językowy
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Tôi không có tiền án tiền sự
Zaświadczenie o niekaralności
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Poziom znajomości języka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Obywatelstwo współmałżonka