Zwroty | polski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Wo kann ich das Formular für____finden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pytanie o formularze
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Potrzebne dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mój [dokument] został skradziony.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Podane informacje są poufne.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wie heißen Sie?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Wo wohnen Sie?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wie ist Ihre Adresse?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pytanie o adres zamieszkania
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Pytanie o obywatelstwo
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mein Familienstand ist_____.
Mój stan cywilny: _____.
Stan cywilny
ledig
kawaler/panna
Stan cywilny
verheiratet
żonaty/zamężna
Stan cywilny
getrennt
w separacji
Stan cywilny
geschieden
rozwodnik/rozwódka
Stan cywilny
zusammenlebend
w konkubinacie
Stan cywilny
in einer eingetragenen Partnerschaft
w rejestrowanym związku partnerskim
Stan cywilny
unverheiratetes Paar
w związku partnerskim
Stan cywilny
in einer Partnerschaft
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stan cywilny
verwitwet
wdowiec/wdowa
Stan cywilny
Haben Sie Kinder?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dzieci
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Osoby na utrzymaniu
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Meldunek
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Pytanie o wymagane dokumenty
Gibt es Anmeldegebühren?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Koszt meldunku
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt stały
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Krankenhausgebühren
Opłaty za pobyt w szpitalu
Zakres ubezpieczenia
Facharztkosten
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Badania diagnostyczne
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische Eingriffe
Zabiegi chirurgiczne
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische Behandlung
Leczenie psychiatryczne
Zakres ubezpieczenia
Zahnbehandlungen
Leczenie stomatologiczne
Zakres ubezpieczenia
Augenbehandlungen
Leczenie okulistyczne
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Pytanie o przedłużenie wizy
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Rejestracja pojazdu
Ist mein Führerschein hier gültig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
den Theorieteil
egzamin teoretyczny
Rodzaj egzaminu
den praktischen Teil
egzamin praktyczny
Rodzaj egzaminu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Zmiana danych na prawie jazdy
die Adresse
adres
Rodzaj zmiany
den Namen
nazwisko
Rodzaj zmiany
das Foto
zdjęcie
Rodzaj zmiany
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Wymiana prawa jazdy
verlorenen
zgubienie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
gestohlenen
kradzież (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
beschädigten
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem z prawem jazdy
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ubieganie się o obywatelstwo
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Zapisy na test językowy
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Poziom znajomości języka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Obywatelstwo współmałżonka