Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Wo kann ich das Formular für____finden?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wie heißen Sie?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Wo wohnen Sie?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wie ist Ihre Adresse?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mein Familienstand ist_____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
ledig
ελεύθερος/η
Stan cywilny
verheiratet
παντρεμένος/η
Stan cywilny
getrennt
σε διάσταση
Stan cywilny
geschieden
χωρισμένος/η
Stan cywilny
zusammenlebend
συμβίωση
Stan cywilny
in einer eingetragenen Partnerschaft
σε αστική ένωση
Stan cywilny
unverheiratetes Paar
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
in einer Partnerschaft
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
verwitwet
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Haben Sie Kinder?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Gibt es Anmeldegebühren?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Krankenhausgebühren
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Facharztkosten
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische Eingriffe
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische Behandlung
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Zahnbehandlungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Augenbehandlungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
den Theorieteil
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
den praktischen Teil
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
die Adresse
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
den Namen
όνομα
Rodzaj zmiany
das Foto
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
verlorenen
χαμένη
Problem z prawem jazdy
gestohlenen
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
beschädigten
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka