Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pytanie o formularze
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Potrzebne dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La informo estas konfidenca.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wie heißen Sie?
Kiel vi nomiĝas?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Wo wohnen Sie?
Kie vi loĝas?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wie ist Ihre Adresse?
Kio estas via adreso?
Pytanie o adres zamieszkania
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Kio estas via civitaneco?
Pytanie o obywatelstwo
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mein Familienstand ist_____.
Mia edzecostato estas ___________.
Stan cywilny
ledig
senedza
Stan cywilny
verheiratet
edziĝinta
Stan cywilny
getrennt
apartiga
Stan cywilny
geschieden
eksedziĝinta
Stan cywilny
zusammenlebend
kunviva
Stan cywilny
in einer eingetragenen Partnerschaft
en civila kuniĝo
Stan cywilny
unverheiratetes Paar
fraŭlaj partneroj
Stan cywilny
in einer Partnerschaft
en hejma partnereco
Stan cywilny
verwitwet
vidvina
Stan cywilny
Haben Sie Kinder?
Ĉu vi havas infanojn?
Dzieci
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Osoby na utrzymaniu
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Meldunek
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Pytanie o wymagane dokumenty
Gibt es Anmeldegebühren?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Koszt meldunku
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Zameldowanie na pobyt stały
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Zaświadczenie o niekaralności
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Krankenhausgebühren
Hospitalokotizoj
Zakres ubezpieczenia
Facharztkosten
Kotizoj por la ekspertoj
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Diagnozoprovoj
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiaj proceduroj
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische Behandlung
Psikiatria kuracado
Zakres ubezpieczenia
Zahnbehandlungen
Dentaj kuracadoj
Zakres ubezpieczenia
Augenbehandlungen
Okula kuracado
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Pytanie o przedłużenie wizy
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Rejestracja pojazdu
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
den Theorieteil
teorian teston
Rodzaj egzaminu
den praktischen Teil
veturantan teston
Rodzaj egzaminu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Zmiana danych na prawie jazdy
die Adresse
adreson
Rodzaj zmiany
den Namen
nomon
Rodzaj zmiany
das Foto
foton
Rodzaj zmiany
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Wymiana prawa jazdy
verlorenen
perdatan
Problem z prawem jazdy
gestohlenen
ŝtelatan
Problem z prawem jazdy
beschädigten
difektatan
Problem z prawem jazdy
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ubieganie się o obywatelstwo
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Zapisy na test językowy
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mi havas puran krimliston
Zaświadczenie o niekaralności
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Poziom znajomości języka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Obywatelstwo współmałżonka