Zwroty | angielski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Wo kann ich das Formular für____finden?
Where can I find the form for ____ ?
Pytanie o formularze
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
When was your [document] issued?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Where was your [document] issued?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
When does your ID expire?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Could you help me fill out the form?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
What documents should I bring for __________ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Potrzebne dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
My [document] has been stolen.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Składanie podania w imieniu innej osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
The information is confidential.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Can you give me a receipt for this application?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wie heißen Sie?
What is your name?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Could you please tell me your place and date of birth?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Wo wohnen Sie?
Where do you live?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wie ist Ihre Adresse?
What is your address?
Pytanie o adres zamieszkania
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
What is your citizenship?
Pytanie o obywatelstwo
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
When did you arrive in [country]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Could you please show me your ID?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mein Familienstand ist_____.
My marital status is ___________.
Stan cywilny
ledig
single
Stan cywilny
verheiratet
married
Stan cywilny
getrennt
separated
Stan cywilny
geschieden
divorced
Stan cywilny
zusammenlebend
cohabiting
Stan cywilny
in einer eingetragenen Partnerschaft
in a civil union
Stan cywilny
unverheiratetes Paar
unmarried partners
Stan cywilny
in einer Partnerschaft
in a domestic partnership
Stan cywilny
verwitwet
widowed
Stan cywilny
Haben Sie Kinder?
Do you have children?
Dzieci
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Do you have dependents living with you?
Osoby na utrzymaniu
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
I would like to reunite with my family.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
I would like to register in the city.
Meldunek
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
What documents shall I bring?
Pytanie o wymagane dokumenty
Gibt es Anmeldegebühren?
Are there any registration fees?
Koszt meldunku
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
I am here for the domicile registration.
Zameldowanie na pobyt stały
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
I would like to apply for a residence permit.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Do I need private health insurance?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Was übernimmt die Krankenversicherung?
What is covered by the health insurance?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Krankenhausgebühren
Hospital fees
Zakres ubezpieczenia
Facharztkosten
Specialists' fees
Zakres ubezpieczenia
Diagnosetests
Diagnostic tests
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische Eingriffe
Surgical procedures
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische Behandlung
Psychiatric treatment
Zakres ubezpieczenia
Zahnbehandlungen
Dental treatments
Zakres ubezpieczenia
Augenbehandlungen
Eye care treatment
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Why are you requesting the entry visa?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Do I need a visa to visit [country]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Wie kann ich mein Visum verlängern?
How can I extend my visa?
Pytanie o przedłużenie wizy
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Why has my visa application been rejected?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Can I apply to become a permanent resident?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Do I have to change the license plate of my car?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
I would like to register my vehicle.
Rejestracja pojazdu
Ist mein Führerschein hier gültig?
Is my driving licence valid here?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ich möchte mich für_____ anmelden.
I would like to book my __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
den Theorieteil
theory test
Rodzaj egzaminu
den praktischen Teil
driving test
Rodzaj egzaminu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
I would like to change the ____________on my driving license.
Zmiana danych na prawie jazdy
die Adresse
address
Rodzaj zmiany
den Namen
name
Rodzaj zmiany
das Foto
photo
Rodzaj zmiany
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
I would like to renew my driving license.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Wymiana prawa jazdy
verlorenen
lost
Problem z prawem jazdy
gestohlenen
stolen
Problem z prawem jazdy
beschädigten
damaged
Problem z prawem jazdy
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
I would like to appeal my license suspension.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ubieganie się o obywatelstwo
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Where can I register for the [language] test?
Zapisy na test językowy
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
I have a clean criminal record.
Zaświadczenie o niekaralności
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
I have the required level of [language].
Poziom znajomości języka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
What are the fees for citizenship application?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Obywatelstwo współmałżonka