Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
alleenstaand
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
gehuwd
coniugato/a
Stan cywilny
uit elkaar
separato/a
Stan cywilny
gescheiden
divorziato/a
Stan cywilny
samenwonend
convivente
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
in un'unione civile
Stan cywilny
ongetrouwde partners
in una coppia non sposata
Stan cywilny
in een relatie
in un'unione di fatto
Stan cywilny
verweduwd
vedovo/a
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Ha figli?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
rijexamen
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
mijn naam
il nome
Rodzaj zmiany
mijn foto
la foto
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
verloren
smarrita
Problem z prawem jazdy
gestolen
rubata
Problem z prawem jazdy
beschadigd
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka