Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Pytanie o formularze
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Waar werd uw [document] afgegeven?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Potrzebne dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Składanie podania w imieniu innej osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Thông tin này là bí mật
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Wat is uw naam?
Bạn tên gì?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Waar woont u?
Bạn sống ở đâu?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Wat is uw adres?
Địa chỉ của bạn là gì?
Pytanie o adres zamieszkania
Wat is uw nationaliteit?
Quốc tịch của bạn là gì?
Pytanie o obywatelstwo
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Stan cywilny
alleenstaand
độc thân
Stan cywilny
gehuwd
đã thành hôn
Stan cywilny
uit elkaar
ly thân
Stan cywilny
gescheiden
ly dị
Stan cywilny
samenwonend
sống thử
Stan cywilny
geregistreerd partnerschap
kết hợp dân sự
Stan cywilny
ongetrouwde partners
đối tác chưa kết hôn
Stan cywilny
in een relatie
hợp doanh gia thuộc
Stan cywilny
verweduwd
góa phụ
Stan cywilny
Heeft u kinderen?
Bạn có con chưa?
Dzieci
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Osoby na utrzymaniu
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Meldunek
Welke documenten moet ik meenemen?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Pytanie o wymagane dokumenty
Zijn er registratiekosten?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Koszt meldunku
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Zameldowanie na pobyt stały
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Zaświadczenie o niekaralności
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Ziekenhuiskosten
Phí bệnh viện
Zakres ubezpieczenia
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Phí chuyên gia
Zakres ubezpieczenia
Diagnostische toets
Xét nghiệm chẩn đoán
Zakres ubezpieczenia
Chirurgische ingrepen
Thủ tục phẫu thuật
Zakres ubezpieczenia
Psychiatrische behandeling
Điều trị tâm thần
Zakres ubezpieczenia
Tandheelkundige behandelingen
Điều trị nha khoa
Zakres ubezpieczenia
Oogzorg behandelingen
Điều trị nhãn khoa
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Waarom vraagt u een visum aan?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Pytanie o przedłużenie wizy
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Tôi muốn đăng kí xe
Rejestracja pojazdu
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
theoretische test
Kì thi lý thuyết
Rodzaj egzaminu
rijexamen
Kì thi lái xe
Rodzaj egzaminu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Zmiana danych na prawie jazdy
mijn adres
địa chỉ
Rodzaj zmiany
mijn naam
tên
Rodzaj zmiany
mijn foto
ảnh
Rodzaj zmiany
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Wymiana prawa jazdy
verloren
mất
Problem z prawem jazdy
gestolen
bị đánh cắp
Problem z prawem jazdy
beschadigd
bi hư hỏng
Problem z prawem jazdy
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ubieganie się o obywatelstwo
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Zapisy na test językowy
Ik heb een blanco strafblad.
Tôi không có tiền án tiền sự
Zaświadczenie o niekaralności
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Poziom znajomości języka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Obywatelstwo współmałżonka